Teambinding

Sterke groepen leveren betere resultaten

De assimilatie en intra-groep differentiatie processen in de onderstroom werken in het voordeel van de organisatie. Sterke groepen, zoals teams waarbinnen mensen goed samenwerken naar een gemeenschappelijk doel, leveren betere resultaten dan ‘zwakke’ teams.

Het is dus verstandig om in de bovenstroom, waar de afspraken gemaakt worden, om met behulp van deze afspraken de groepsidentiteit te versterken

De behoeften van sterke teams

Mensen willen graag bij een groep horen. In organisaties hebben we het op het onderste organisatieniveau over teams. Mensen verwachten het volgende van het team waar ze bij (willen) horen:

 • Een heldere identiteit met een duidelijk doel;
 • De mogelijkheid om zelf invloed uit te kunnen oefenen op wat het doel is, zodat je er zeker van kan zijn dat je het doel begrijpt en dat je het doel kan realiseren;
 • De mogelijkheid om zelf invloed te kunnen uitoefenen op de randvoorwaarden die je nodig hebt om het doel te kunnen bereiken;
 • Duidelijkheid over wat de organisatie van welke teamleden verwacht, in het realiseren van het doel;
 • De mogelijkheid om zelfstandig, binnen het team en samen met de andere teamleden, te werken aan het realiseren van het doel;
 • De mogelijkheid om ondersteuning van buiten het team te kunnen krijgen, als het team daar behoefte aan heeft.

Samengevat willen teams zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren, binnen kaders waar ze zelf invloed op uit kunnen oefenen. De achterliggende reden is dat mensen (in teams) hun succes willen borgen.

Teambinding

De tool teambinding geeft het team en de manager van het team een instrument om de boven beschreven behoeften op een praktische manier in te vullen:

 1. Een ‘Definitie Gereed’ definieert het te bereiken doel.
  (Welk doel dat precies is wordt bepaald door de tool resultaatverbinding).
 2. Een ‘Definitie Start’ definieert de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden, wil het team kunnen werken richting het doel;
 3. Roldefinities beschrijven welke competenties nodig zijn binnen het team om het doel te kunnen realiseren;
 4. Als laatste is er een proces van ondersteunen, leren en verbeteren nodig.

Teambinding creëert persoonlijke flow

Er is voldaan aan de condities voor (persoonlijke) flow:

 1. Heldere doelstellingen met de aanduiding daarbij wie verantwoordelijk is voor wat;
 2. De mogelijkheid om hier gericht aan te kunnen werken, met voldoende beschikbare tijd en zonder operationele afleidingen;
 3. Feedback over de voortgang van het realiseren van de strategische doelen en de eigen inbreng hierbinnen;
 4. Duidelijkheid over de verwachtingen van het management en aanvullend het persoonlijke vermogen om de gestelde doelen te kunnen realiseren;
 5. Het ervaren van succesmomenten.  

Hierdoor ontstaat focus en wendbaarheid

Focus

Teambinding creëert focus omdat mensen zich kunnen concentreren op hun taak en op samenwerking.

Wendbaarheid

Teambinding creëert wendbaarheid omdat er duidelijkheid en veiligheid is ontstaan in het team over wat er gedaan moet worden en wie daarmee bezig zijn. Het is normaal geworden om bij veranderingen samen uit te zoeken welke aanpassingen nodig zijn.